Salt Lake City AMI Chart

Salt Lake City, UT HUD Metro FMR Area

 

115%

120%

1P

$58,150

$60,700

2P

$66,450

$69,350

3P

$74,750

$78,000

4P

$83,050

$86,650

5P

$89,700

$93,600

6P

$96,350

$100,550

7P

$103,000

$107,450

8P

$109,650

$114,400

The Salt Lake City, UT HUD Metro FMR Area contains Salt Lake County, UT.